h

SP moties begroting 2018

13 november 2017

SP moties begroting 2018

In de begrotingsraad van woensdag 8 november heeft de SP-fractie 8 moties en 1 amendement ingediend.  Daarvan werden er 4 aangenomen en eentje aangehouden. De andere 4 en het amendement zijn helaas verworpen.

SP amendement en moties:

Amendement 1, reserve zorg. Roept het college op:

 • Positieve saldi van gelden die door het Rijk voor het sociaal domein zijn bestempeld  te storten in de egalisatiereserve sociale zorg. En deze gelden te besteden waar zij voor bedoeld zijn.

Dit amendement is met 12 tegen 4 stemmen verworpen.

Motie 1, inwoners informeren. Verzoekt het college om:

 • Presentaties die in commissies gegeven gaan worden aan te kondigen onder het kopje commissievergaderingen op de gemeentepagina in het Briels Nieuwsland.
 • Social media in te zetten om inwoners op de hoogte te brengen van agendapunten van commissie en raad.
 • Gericht omwonenden uit te nodigen voor presentaties die hun leefomgeving aangaan.

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie 2, alcohol en drugsoverlast. Verzoekt het college om:

 • In de integrale aanpak van alcohol- en drugsmisbruik en overlast nadrukkelijk ouders te betrekken door gerichte preventieve acties en gericht aanspreken bij geconstateerd gedrag.
 • Nagaan of de inzet in/via het onderwijs en de politie/jongerenwerk op dit moment toereikend is.

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie 3, kansen voor kinderen. Verzoekt het college om:

 • Gelijke kansen voor kinderen op de agenda te zetten door het verstrekken van informatie, en het aangaan van het gesprek, met vertegenwoordigers van het onderwijs.
 • Vanuit het contact met onderwijs ook tot afspraken te komen in de LEA/REA.
 • Financiële middelen beschikking te stellen zodat (via wijkteam) zo nodig extra ondersteuning die nog niet vanuit jeugdhulp aangeboden kan worden mogelijk wordt. Dekking hiervoor te vinden in de verwachte ruimte in door het Rijk verwachte middelen.
 • Kosten in beeld te brengen en voorleggen aan de raad via de commissie samenleving.

Deze motie is aangehouden en komt dus nog terug naar de raad.

Motie 4, grip sociaal domein. Verzoekt het college om:

 • Gelijk aan eerdere bijeenkomsten (wmo en jeugdhulp) die door de gemeente zijn georganiseerd vervolgbijeenkomsten te organiseren waar wethouder, raadsleden, organisaties, huisartsen met elkaar in gesprek gaan over hoe zaken na de eerste bijeenkomst zijn opgepakt en wat de huidige stand van zaken is.

Deze motie is na aanpassing unaniem aangenomen.

Motie 5, indicatoren sociaal domein. Verzoekt het college om:

 • Indicatoren te ontwikkelen die de raad handvatten geven bij de beoordeling of de uitvoering in het sociaal domein toereikend is.
 • Bij het ontwikkelen van deze indicatoren ook de informatiebehoefte van de raad te betrekken.
 • Binnen 3 maanden terug te koppelen aan de raad.

Deze motie is met 12 tegen 4 stemmen verworpen.

Motie 6, duidelijker tegemoetkoming. Verzoekt het college om:

 • Na te gaan waarom er niet meer gebruik wordt gemaakt van de collectieve ziektenkostenverzekering en dit terug te koppelen naar de raad.
 • De website aan te passen zodat voor inwoners makkelijker te vinden welke mogelijkheden er zijn en wie hen kan helpen, bijvoorbeeld door gebruik van casusvoorbeelden.
 • De adviesraad sociaal domein te vragen mee te denken hoe de website duidelijker kan worden gemaakt.

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie 7, betaalbare sociale huurwoningen. Verzoekt het college om:

 • Voorrang te geven aan de bouw van minimaal 50 duurzame betaalbare sociale woningen en op zoek te gaan naar een partner die dit kan uitvoeren.
 • Deze woningen ingepast te plaatsen in Brielle zonder grote clustering.
 • Bij plannen voor toekomstige nieuwbouw te stellen dat 50% van de bouw duurzame betaalbare sociale woningen om de achterstand in te lopen.

Deze motie is met 12 tegen 4 stemmen verworpen.

Motie 10, Eneco aandelen behouden. Verzoekt het college om:

 • Het raadsbesluit van 26 september naast zich neer te leggen en in te zetten op behoud van de Eneco aandelen.
 • Te achterhalen wat de wat in de geheime rapporten staat en de raad hier middels een besloten bijeenkomst van op de hoogte te brengen.
 • Zo nodig na de besloten bijeenkomst een nieuw raadsvoorstel voor te bereiden.

Deze motie is na een hoofdelijke stemming met 11 tegen 5 stemmen verworpen.

Daarnaast heeft de SP-fractie ook de motie van D'66 en VVD gesteund, die het college oproept om duurzaamheid integraal en expliciet op te nemen in beleids- en planvorming. Deze motie is met 15 tegen 1 stem aangenomen, alleen de PvdA was tegen.

 

U bent hier