h

Zwartewaalse visie zonder draagkracht

20 december 2016

Zwartewaalse visie zonder draagkracht

Op dinsdag 13 december heeft de gemeenteraad de leefbaarheidsvisie voor Zwartewaal aangenomen. De Brielse SP-fractie stemde tegen deze visie vanwege de ondoorzichtige en rommelige wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Samen met de inwoners inventariseren welke problemen zij ervaren en hoe zij deze het beste en liefste opgelost willen zien. Samen een visie ontwikkelen om de leefbaarheid in het dorp langdurig te verbeteren. De SP zou bij alle gemeentelijke plannen niets liever dan dat willen zien, maar dan moet het natuurlijk wel goed uitgevoerd worden. En daar mankeerde helaas het nodige aan.

Diverse toezeggingen werden niet nagekomen. Het uitvoerende bureau zou de inwoners actief benaderen en hen daarvoor thuis bezoeken. Daar is niets van terecht gekomen. Diverse inwoners die niet in de gelegenheid waren de discussieavonden bij te wonen (ouderen, werknemers in continudienst) hebben hierdoor hun inbreng niet kunnen geven. De inwoners zouden ook geïnformeerd worden over de concept-visie, zodat zij daar nog schriftelijk op konden reageren. De gemeente is echter vergeten het bericht hiervoor in de krant te zetten, maar verdedigt zich door te stellen dat dit wel via Facebook en Twitter doorgegeven is. Veel inwoners hebben geen Facebook en/of Twitteraccount of volgen de gemeente helemaal niet daarop. Het college en haar partijen vinden sowieso het persoonlijk benaderen van inwoners (via bijv. een brief) overbodig.

Het is natuurlijk een goede zaak dat inwoners met elkaar de problemen in het dorp analyseren en over oplossingen daarvoor met elkaar en de gemeente in gesprek gaan. Dat er op twee avonden aan vier tafels en in twee rondes verschillende onderwerpen besproken worden is leuk en nuttig, maar kan voor de nodige problemen zorgen. Wat is er aan die andere tafels besproken en zijn alle (deelnemende) inwoners daarvan op de hoogte en/of het er wel mee eens? Als je de resultaten van al die tafels en rondes uiteindelijk op een juiste wijze ter goedkeuring aan de inwoners voorlegt, is dat geen probleem. Dat is echter niet gebeurd. De inwoners hebben niet mogen stemmen over de ideeën die aan de diverse tafels geopperd zijn. Hoe weet men dan of al die ideeën door een meerderheid van de inwoners gesteund worden of niet?

Dat weet het college dus niet en dat wil zij ook niet weten. In de presentatie van de conceptvisie aan de raads- en commissieleden in het dorpshuis stelde de burgemeester op onze vragen daarover dat dat niet zou gebeuren en dat de inwoners voldoende gelegenheid tot inbreng hadden gehad. In de commissie grondgebied en de raadsvergadering verdedigden de collegepartijen onze kritiek daarop met het argument dat zij gekozen zijn om te beslissen. Dat klopt electoraal inderdaad, maar als je dat zo stelt dan is het “samen met de inwoners” een wassen neus.

De visie zelf bevat de nodige sterke en zwakke punten. De grote problemen van het dorp worden gelukkig geconstateerd en benoemd, waaronder het parkeerprobleem. Helaas geeft de visie vervolgens aan dat de belangrijkste opgave daarbij wordt om dorpsbreed te inventariseren wat de wensen, knelpunten en mogelijkheden zijn. Dat had bij deze visievorming al moeten gebeuren natuurlijk.

Gelukkig constateert de visie ook de noodzaak voor geschikte en betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Dat verklaart waarom het college met haar bouwplannen voor het Gaffelaarplein niet op deze visie wilde wachten. In die plannen komen deze woningen namelijk amper of niet voor. Zij voelde de bui al aankomen natuurlijk. Een ondernemer die woningen voor ouderen wil realiseren op de locatie van de oude kleuterschool moet (terecht) wel op deze visie wachten. Het college hanteert blijkbaar andere normen voor zichzelf. Sowieso willen de inwoners helemaal niet dat er op het Gaffelaarplein gebouwd wordt. Dat is op de inbrengavonden ook nog eens duidelijk geworden, maar wordt in de visie echter niet vermeldt.

Voor de ontwikkeling van de Put van Heenvliet stelt de visie voor om een werkgroep van ondernemers in te stellen. De SP vindt dat de inwoners over de bestemming en herinrichting van deze plas horen te gaan. Zoals wij vinden dat de inwoners van elke wijk of elk dorp altijd over hun eigen leef- en woonomgeving horen te gaan, maar dan natuurlijk wel op de juiste manier. Door ze actief te betrekken, serieus te nemen en echt mee te laten beslissen. Steek uw hand maar op als u het daar mee eens bent.

 

Reactie toevoegen

U bent hier